DESCOMPTES DE SETMANA SANTA: FINS AL -40% DESCOMPTE EN GPS, ACCESSORIS, LAND I MAPES
Cistella de la compra

Condicions generals de contractació del servei SeeMe

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web www.twonav.com és propietat de COMPEGPS TEAM S.L. amb CIF B63123962 i adreça fiscal al C/ Draper 13 08350, Arenys de Mar (BARCELONA).

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre COMPEGPS TEAM S.L. i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

COMPEGPS TEAM S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, COMPEGPS TEAM S.L. es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és retransmetre en temps real la teva posició exacta per monitoritzar les teves rutes, mantenir la teva seguretat i garantir la tranquil·litat als teus familiars.

La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de COMPEGPS TEAM S.L. i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir el servei SeeMe, vostè pot dirigir a l'apartat corresponent de la nostra pàgina web.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per fer la contractació del servei. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, COMPEGPS TEAM S.L. informa els usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.

Així mateix, COMPEGPS TEAM S.L. informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça C/ Draper 13 08350, Arenys de Mar (BARCELONA) o mitjançant el correu electrònic .

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric dels seus serveis contractats, aquest només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb COMPEGPS TEAM S.L. mitjançant el correu electrònic .

Tots els continguts de la web estan en català.

Prèviament a la prestació del servei el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.

Un cop prestat el servei el client rebrà la corresponent factura (només si s’adquireix la subscripció de pagament anual).

Característiques, oferta i vigència dels serveis

Els serveis oferts a la nostra botiga online, es detallen les característiques essencials dels mateixos.

En cas d'un servei en oferta, sempre s'indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent COMPEGPS TEAM S.L. ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, COMPEGPS TEAM S.L. es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els serveis oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als serveis esmentats.

Garanties

COMPEGPS TEAM S.L. disposa d'un servei d'atenció al client, mitjançant el correu electrònic on pot adreçar la reclamació corresponent en cas de desconformitat.

Preus

Tots els serveis indiquen el preu de venda en euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses i prestació dels serveis

El servei SeeMe es pot adquirir a qualsevol part del món (Veure disponiblidad a la secció: Prestació del servei). En la corresponent factura es detallaran les despeses relatives al servei contractat (només si s’adquireix la subscripció de pagament anual).

Formes de pagament i execució del servei

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:

Tarjeta de crèdit VISA o MASTERCARD:

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de Venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de COMPEGPS TEAM S.L.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat. No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de COMPEGPS TEAM S.L. al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

Funcionamient del servei SeeMe

Modalitats

Per gaudir del servei SeeMe cal haver adquirit prèviament un dispositiu compatible mitjançant la nostra pàgina web.

El servei SeeMe disposa de 2 modalitats:

  • Prova gratuïta. La durada varia segons el GPS que s'adquireixi. Aplicable des de la data en la qual es registra el dispositiu (oferta comercial bàsica)
  • Servei permanent d'acord amb una quota anual. El cobrament es realitza automàticament un cop a l'any mitjançant el mateix sistema de pagament que l'usuari hagi utilitzat per pagar la primera quota. El cobrament s'aplicarà automàticament i sense prèvia notificació un cop a l'any a menys que l'usuari decideixi rescindir el seu subscripció des de la seva àrea de client (pot fer-ho en qualsevol moment). Aplicable des de la data en la qual es registra el dispositiu (oferta comercial estesa)

Emmagatzematge dels enregistraments

Els enregistraments realitzats a través del servei SeeMe són emmagatzemats amb totes les mesures de seguretat establertes pel RGPD 2016/679, Reglament Europeu en Protecció de Dades.

A continuació es faciliten els links respecte a la política de privacitat dels proveïdors de serveis de COMPEGPS TEAM S.L.:

https://www.salesforce.com/company/privacy/

https://www.heroku.com/policy/security

Les imatges seran emmagatzemades durant 1 any a menys que no es sol·liciti la supressió prèviament.

Visualització dels enregistraments

L'usuari del servei SeeMe podrà triar qui visualitza les seves imatges:

  • Les dades de posició en temps real:
    • Els contactes que triï l'usuari.
  • Les alertes
    • L'usuari pot afegir un nombre limitat de contactes
    • Els contactes afegits rebran un mail (en el cas de transmissió) o un mail i SMS (en el cas d'emergència)

Cal tenir en consideració que hi ha la possibilitat que els contactes divulguin els enregistraments a tercers, en aquest cas COMPEGPS TEAM S.L. no es fa responsable de la divulgació.

Es recorda a l'usuari que pel fet que no es disposa del consentiment previ del contacte aquest últim, en el moment de la recepció del mail haurà Acceptar expresament ser contacte de l'usuari.

Així mateix en cada comunicació electrònica amb el contacte (a través de mail) s'ha d'indicar com s'ha de procedir a la baixa en el cas que ja no es vulgui ser el contacte de l'usuari i per tant deixarà de rebre comunicacions al respecte.

Menors

El servei SeeMe només pot ser utilitzat per majors de 16 anys, de manera que en acceptar les condicions de contractacions l'usuari declara ser major de 16 anys.

En el cas que es tracti d'un menor de 16 anys seran responsables de la utilització del servei els pares o tutors legals i en aquest cas COMPEGPS TEAM S.L. no serà responsable de la difusió de les gravacions.

Enregistraments

La finalitat del servei SeeMe és exclusivament relatiu als enregistraments de la posició i altres mètriques (velocitat, altitud, pols cardíac, consum de calories, potència i manca) que es realitzen durant les rutes realitzades, no són admesos altres tipus de continguts d'una altra índole. Així mateix només són admesos dades obtingudes amb un dispositiu de la nostra gamma.

Prestació del servei

COMPEGPS TEAM S.L. es compromet a que el servei pugui ser utilitzat immediatament després de l'activació compra del mateix o bé l'activació del període de prova i un cop seguits els passos de configuració previs a l'ús.

La disponibilitat del servei està limitat per la cobertura 2G del nostre proveïdor i dels seus acords amb els seus proveïdors a tot el món. COMPEGPS TEAM S.L. es reserva el dret de limitar el servei en qualsevol país fora de la UE sense previ avís.

La disponibilitat de serveis oferts per COMPEGPS TEAM S.L. pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponibilitat, COMPEGPS TEAM S.L. en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho ha de notificar al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies, COMPEGPS TEAM S.L. podrà donar la doble opció de: oferir al client sense augment de preu, un servei de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per COMPEGPS TEAM S.L. dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat. En el cas que COMPEGPS TEAM S.L. no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

El client disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia de celebració del contracte, sense cap penalització i sense indicació dels motius. L'exercici del dret de desistiment s'ha de fer dirigint-se al correu electrònic , remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ Draper 13 08350, ARENYS dE MAR (BARCELONA), o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat d'acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Si un client notifica fins a 14 dies després d'una renovació, s'accepta la cancel·lació de la subscripció i es torna el 100% de els diners. No s'apliquen costos de cancel·lació.

Un cop passat el període de desistiment, l'usuari pot rescindir el cobrament de la seva subscripció anual des del seu àrea de client en qualsevol moment.

No s'accepten cancel·lacions parcials d'una subscripció anual.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats per aquest, sempre que no s'hagi disposat el contrari. La COMPEGPS TEAM S.L. abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals des de la data de recepció del dret de desistiment.

En cas de retard injustificat per part de COMPEGPS TEAM S.L., respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els que excedeixi d'aquesta quantitat.

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de COMPEGPS TEAM S.L. està situat al C/ Draper 13 08350, Arenys de Mar (BARCELONA) o mitjançant el correu electrònic .

Jurisdicció

Així mateix, COMPEGPS TEAM S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. COMPEGPS TEAM S.L. té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Data: 15 de desembre de 2017