Cistella de la compra

Condicions de llicència d'usuari final

En cas de contradicció, la versió en castellà té prevalença

IMPORTANT: AQUEST CONTRACTE DE LLICÈNCIA PER L'USUARI FINAL (CLUF) CONSTITUEIX UN ACORD LEGAL ENTRE VOSTÈ I COMPEGPS TEAM S.L. PEL SOFTWARE TWONAV (TWONAV / LAND / AIR) I LA DOCUMENTACIÓ I MATERIALS RELACIONATS (PRODUCTES). LLEGIU-LO DETINGUDAMENT ABANS DE FINALITZAR LA INSTAL·LACIÓ I D'UTILITZAR ELS PRODUCTES. AL INSTAL·LAR ELS PRODUCTES O MANTENIR-LOS SOTA LA SEVA POSSESSIÓ DURANT DEU (10) DIES, VOSTÈ EXPRESSA LA SEVA CONFORMITAT I ACORD AMB ELS TERMES D'AQUEST CONTRACTE. SI NO ESTIGUÉS D'ACORD AMB LES CONDICIONS, SELECCIONI EL BOTÓ "CANCEL·LAR", NO INSTAL·LI ELS PRODUCTES I TORNEU-LOS AL LLOC ON ELS VA ADQUIRIR, EN EL TERMINI DE DEU (10) DIES NATURALS A COMPTAR DE DATA FACTURA, PER AL REEMBORSAMENT DE L'IMPORT PAGAT. SI VOSTÈ VA ADQUIRIR EL SOFTWARE DIRECTAMENT DE COMPEGPS TEAM S.L., REMETI'S AL SEU WEB www.twonav.com PER A LES INSTRUCCIONS DE DEVOLUCIÓ O ENVIEU UNA CONSULTA A https://support.twonav.com SOL·LICITANT TALS INSTRUCCIONS. SI COMPEGPS TEAM S.L. LI FACILITA UNA ACTUALITZACIÓ DE QUALSEVOL PRODUCTE PROVEÏT SOTA AQUEST CLUF, VOSTÈ ES COMPROMET A DESTRUIR LA VERSIÓ ANTERIOR DINS D'UN TERMINI RAONABLE I UTILITZAR NOMÉS LA VERSIÓ ACTUALITZADA DEL SOFTWARE.

COMPEGPS TEAM S.L. (Barcelona, Espanya) és titular de tots els drets d'explotació del software, la documentació adjunta i la marca TwoNav. El comprador i/o usuari (en endavant, "Usuari") no adquireix cap tipus de drets d'autor sobre els mateixos. Els productes són llicenciats i no venuts.Només pot ser instal·lat en un equip que compleixi els següents requisits:

1. El sistema operatiu on s'executi el software HA DE ser:

  • Windows: XP (Service Pack 3) o superior
  • Mac: OS X 10.6.8 o superior

2. Els dispositius han de complir els requisits mínims del sistema operatiu que tingui instal·lat i tenir connexió a Internet.

Important: L'ús d'aquesta aplicació per a necessitats d'orientació serà usada sota el seu propi risc. Les dades de localització poden no ser exactes.

L'Usuari obté amb el pagament del preu dels productes un dret limitat, no exclusiu i intransferible per utilitzar els productes en el marc del que estableix aquesta llicència:

1. INSTAL·LACIÓ DEL SOFTWARE:

  • L'Usuari podrà instal·lar el software única i exclusivament en un sol equip informàtic (PC, PDA o telèfon mòbil segons el cas), tenint en compte els identificadors interns de cada dispositiu per a la seva identificació: HD ID en els programes per a PC, Pocket PC ID en els programes de PDA i IMEI en els programes per telèfon mòbil. Els canvis en aquests identificadors (per avaria, formateig del dispositiu o una altra causa) comporten la fi de la validesa de la llicència per a aquest dispositiu, estant COMPEGPS TEAM S.L. lliure de qualsevol responsabilitat o obligació al respecte. En els programes per a PC (TwoNav / Land / Air) se l'autoritza a realitzar una segona instal·lació per al seu ús exclusiu en un equip portàtil. Si l'Usuari volgués instal·lar el software en diversos equips o en un servidor, aquest haurà d'adquirir a COMPEGPS TEAM S.L., bé directament a través del seu web o mitjançant un distribuïdor autoritzat, una llicència d'ús addicional per cada lloc de treball addicional en el qual s'instal·li el software o per al que s'empri. Passats 6 mesos de l'adquisició de la llicència, l'usuari podrà demanar a COMPEGPS TEAM SL una modificació d'aquesta perquè passi a estar associada a un nou dispositiu (identificador), desinstal·lant prèviament el programa del dispositiu anterior. Per a això haurà de sol·licitar els formularis pertinents enviant una consulta https://support.twonav.com, i tornar-los degudament omplerts.
    Passats 6 mesos de l'última modificació de llicència, l'usuari podrà demanar una altra, seguint el mateix procediment i sempre quedant-se amb un sol dispositiu amb el programa instal·lat (2 en el cas dels programes per a PC).
  • L'usuari adquireix una llicència que li permet accedir a la versió actual (tenint en compte la data d'adquisició) del programa, incloent les actualitzacions d'aquesta que estiguin disponibles per descarregar des de www.twonav.com. S'entén com "versió" el salt important en les prestacions del programa que es representa en el nombre que apareix en primer lloc després del nom del programa. S'entén com "actualització" el canvi menor en les prestacions del programa que es representa en el nombre que apareix en segon lloc (a la dreta del punt) després del nom del programa. Exemple: Per Land 6.32, s'entén que es tracta de la versió 6 i de l'actualització 32 d'aquesta versió 6.

2. USOS PERMESOS:

L'Usuari no pot desacoblar, modificar, traduir, o aplicar enginyeria inversa amb el software. A més, no s'han de separar parts del software individuals. L'Usuari està autoritzat a fer una còpia del software per a fins de còpia de seguretat. Per a això ha de reproduir sense modificar els codis alfanumèrics, marques, notes de Copyright i altres referències a COMPEGPS TEAM S.L. o TwoNav. La documentació no ha de reproduir-se. L'Usuari no ha de facilitar el software a tercers sense l'autorització de COMPEGPS TEAM S.L., especialment, no ha de llogar-lo, vendre'l, prestar-lo ni sublicenciar-lo. Sense perjudici de qualsevol altre dret, COMPEGPS TEAM S.L. té dret a resoldre aquest CLUF i negar-se a enviar els Productes si l'Usuari incompleix en les seves obligacions de pagament. El present CLUF serà resolt de manera immediata en cas de violació per l'Usuari de qualsevol dret material establert en aquest CLUF. En aquests casos, l'Usuari haurà de tornar a COMPEGPS TEAM S.L. o a qualsevol dels seus distribuïdors autoritzats tota còpia dels Productes que estigui en poder seu o destruirà aquestes còpies.

3. GARANTIA I LÍMITS DE RESPONSABILITAT:

COMPEGPS TEAM S.L. garanteix que el suport que conté el software estarà lliure de defectes de material i fabricació durant el termini dels trenta (30) dies següents a la seva recepció.. En cas de fallades del suport, per causes derivades de la fabricació del suport i durant el període de garantia, COMPEGPS TEAM S.L. reemplaçarà gratuïtament el suport defectuós. Per comunicar els defectes del suport, l'Usuari ha de dirigir-se al distribuïdor on va adquirir el mateix o pot consultar al web de COMPEGPS TEAM S.L. com exercir el seu dret de garantia. Tant el programa com la seva documentació han estat confeccionats amb la màxima cura i verificat la seva correcció segons la tècnica més avançada. COMPEGPS TEAM S.L. no garanteix, ni expressa ni implícitament, ni assumeix cap responsabilitat per la qualitat, rendiment ni viabilitat dels Productes. Fins al límit màxim permès per les lleis aplicables en cada país, en cap cas COMPEGPS TEAM S.L. ni els seus Distribuïdors Autoritzats seran responsables dels danys especials, incidentals, indirectes o conseqüents de cap naturalesa (inclosos, entre altres i sense cap límit, els danys en concepte de lucre cessant, interrupció dels negocis o qualsevol altra pèrdua econòmica) que es derivin de l'ús de o la impossibilitat d'ús dels Productes. En qualsevol cas, la responsabilitat màxima de COMPEGPS TEAM S.L. es limitarà al preu efectivament abonat per l'Usuari en concepte de la llicència. COMPEGPS TEAM S.L. no serà responsable en cas de pèrdua o danys del hardware o software o dades com a conseqüència de l'ús dels Productes. Els límits de garantia i responsabilitat s'aplicaran fins al límit màxim permès per la normativa aplicable.

4. ALTRES:

Algunes funcions del software poden requerir la connexió a pàgines de terceres persones, alienes a COMPEGPS TEAM S.L. Això és així, per exemple, per a la descàrrega de mapes. COMPEGPS TEAM S.L. no respon de la qualitat, exactitud ni fiabilitat dels continguts de les pàgines web de terceres persones. Si l'Usuari descàrrega o utilitza els continguts de pàgines web de tercers, aquest ha de complir les condicions d'ús que en cada cas s'estableixin i l'ús es farà sota la seva exclusiva responsabilitat. Les informacions contingudes en aquest document i en els productes poden modificar-se sense notificació especial amb fins d'avanç tècnic. COMPEGPS TEAM S.L. es reserva el dret a modificar i eliminar funcions i característiques del Programa. Aquest CLUF s'interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. Les parts, amb renúncia expressa al seu propi fur, acorden sotmetre qualsevol disputa sorgida entre elles als Jutjats de Barcelona i els seus Tribunals Superiors. En cas que una o diverses parts del present CLUF siguin declarades il·legals o no aplicables, la resta del CLUF està en vigor. Windows és una marca registrada de Microsoft Corporation. Totes les altres són o poden ser marques comercials del propietari corresponent.

Avís per als Usuaris del Software en mode prova

Si l'usuari no disposa de la llicència corresponent del programa, aquest funcionarà en mode prova. En aquest cas, l'usuari té trenta (30) dies de prova dels Productes des del moment de la seva instal·lació. Un cop transcorregut el termini de prova, l'Usuari haurà de procedir a comprar una llicència a través del web de COMPEGPS TEAM S.L. o, si no, procedir a desinstal·lar els Productes de l'ordinador. La versió de prova de TwoNav té limitacions de funcionalitat que no té la versió completa. Un cop transcorregut el període de prova, els Productes poden deixar de funcionar i/o presentar problemes greus de funcionament. COMPEGPS TEAM S.L. no respon dels danys directes o indirectes causats pels Productes d'avaluació.

Descarregar aquest text en format *.PDF   |   Descarregar